تغییر گرافیک چک باکس

با تابع زیر میتونید گرافیک و رنگ چک باکس رو در بیسیک فور اندروید تغییر بدید و به شکل دلخواه خودتون مطابق تم برنامه در بیارید

توابع ساده و کاربردی


‘Change the size and color of a Checkbox graphic. Set the tick character and color, as well as the box size and color
‘and padding (distance from the box to the edge of the graphic) and a disabled fill color
‘Pass “Fill” as the TickChar to fill the box with TickColor when selected.
Sub SetCBDrawable(CB As CheckBox,BoxColor As Int,BoxWidth As Int,TickColor As Int,TickChar As String,DisabledColor As Int,Size As Int,Padding As Int)
Dim SLD As StateListDrawable
SLD.Initialize

Dim BMEnabled,BMChecked,BMDisabled As Bitmap
BMEnabled.InitializeMutable(Size,Size)
BMChecked.InitializeMutable(Size,Size)
BMDisabled.InitializeMutable(Size,Size)
‘Draw Enabled State
Dim CNV As Canvas
CNV.Initialize2(BMEnabled)
Dim Rect1 As Rect
Rect1.Initialize(Padding ,Padding ,Size – Padding ,Size – Padding)
CNV.DrawRect(Rect1,BoxColor,False,BoxWidth)
Dim Enabled,Checked,Disabled As BitmapDrawable
Enabled.Initialize(BMEnabled)
‘Draw Selected state
Dim CNV1 As Canvas
CNV1.Initialize2(BMChecked)
If TickChar = “Fill” Then
CNV1.DrawRect(Rect1,TickColor,True,BoxWidth)
CNV1.DrawRect(Rect1,BoxColor,False,BoxWidth)
Else
CNV1.DrawRect(Rect1,BoxColor,False,BoxWidth)
‘Start small and find the largest font that allows the tick to fit in the box
Dim FontSize As Int = 6
Do While CNV.MeasureStringHeight(TickChar,Typeface.DEFAULT,FontSize) < Size – (BoxWidth * 2) – (Padding * 2)
FontSize = FontSize + 1
Loop
FontSize = FontSize – 1
‘Draw the TickChar centered in the box
CNV1.DrawText(TickChar,Size/2,(Size + CNV.MeasureStringHeight(TickChar,Typeface.DEFAULT,FontSize))/2,Typeface.DEFAULT,FontSize,TickColor,”CENTER”)
End If
Checked.Initialize(BMChecked)
‘Draw disabled State
Dim CNV2 As Canvas
CNV2.Initialize2(BMDisabled)
CNV2.DrawRect(Rect1,DisabledColor,True,BoxWidth)
CNV2.DrawRect(Rect1,BoxColor,False,BoxWidth)
Disabled.Initialize(BMDisabled)

‘Add to the StateList Drawable
SLD.AddState(SLD.State_Disabled,Disabled)
SLD.AddState(SLD.State_Checked,Checked)
SLD.AddState(SLD.State_Enabled,Enabled)
SLD.AddCatchAllState(Enabled)
‘Add SLD to the Checkbox
Dim JO As JavaObject = CB
JO.RunMethod(“setButtonDrawable”,Array As Object(SLD))
End Sub

You May Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *