تغییر ظاهرToggleButtonFace

تغییر ظاهر تاگل باتن در بیسیک فور اندروید

با استفاده از تابع زیر میتونید ظاهر تاگل باتن رو به شکل دلخواه تغییر بدین با ارسال ۲ تصویر  به تابع این کار به راحتی انجام شده و به سادگی از آن بهره برید.

Sub ToggleButtonFace(Tb As ToggleButton,Chek As Bitmap,unchek As Bitmap)
Dim checked, unchecked As BitmapDrawable
checked.Initialize (Chek)
unchecked.Initialize (unchek)
Dim sld As StateListDrawable
‘initialize statelistdrawable
sld.Initialize
‘add states
sld.AddState(sld.State_Checked, checked)
sld.AddState(sld.State_Unchecked, unchecked)
‘set background as state
Tb.Background = sld
End Sub

You May Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *